بی‌توجهی سیاستمداران بین‌المللی به نقض فاحش حقوق بشر