یک زن ایرانی‌ در رشت عمامه آخوند را به زمین پرت کرد