قرارداد جدید نفتی: سهم ایران ۲۰ درصد، سهم روسیه ۸۰ درصد