نماینده مجلس: از روسیه ممنونیم كه نمی‌گذارد از گرسنگ