محمد خاتمی: مطلوب‌ترین شیوه حکومت، اداره فدرالی است